Radhika Bhatnagar

Radhika Bhatnagar

Senior Manager HR, Tata Communications Ltd.